Zakelijke regelingen

Overzicht van de zakelijke regelingen na een overlijden.

 • Verklaring van erfrecht laten opstellen door de notaris
  Dit is een notariële akte waaruit blijkt wie de erfgenamen zijn. Een verklaring van erfrecht is verplicht als er een testament is en/of als er minderjarige kinderen zijn. Meer informatie bij uw notaris of www.notaris.nl
 • De bank informeren
  U moet de bank(en) inlichten. De rekeningen zullen geblokkeerd worden en lopende machtigingen komen te vervallen. Let wel, dit geldt niet voor automatische afschrijvingen. Die moet u zelf stopzetten. En/of rekeningen worden niet of slecht gedeeltelijk geblokkeerd. Meer informatie bij uw bankinstelling. Kosten van persoonlijke aard, zoals de nota van de uitvaart kunnen wel van de lopende rekening betaald worden. Veelal tegen overlegging van de nota.
 • Informeren werkgever en/of uitkeringsinstantie
  Het recht op loon of een uitkering stopt op de dag van overlijden. Veelal is er nog recht op een overlijdensuitkering. Deze moet u zelf aanvragen.

 • Algemene Nabestaanden Wet
  Onder voorwaarden heeft de achterblijvende echtgeno(o)t(e) of partner en eventuele minderjarige kinderen recht op een uitkering op grond van de ANW. Informatie kunt u opvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.
 • AOW
  Als er aangifte van overlijden wordt gedaan bij de Burgerlijke Stand word dit doorgegeven aan de Sociale Verzekeringsbank. www.svb.org

 • Levensverzekeringen / lijfrentepolissen
  Ga na of er levensverzekeringen zijn. Dit kunnen ook oude polissen zijn. Via www.verzekeraars.nl kunt u vinden bij welke maatschappij u moet zijn.

 • Pensioenen
  Bij een aangifte van overlijden gaat meestal ook een bericht naar de pensioenverstrekker, dit is niet het geval bij iedere gemeente. Het is daarom belangrijk ook zelf de pensioenmaatschappijen in te lichten.

 • Huurwoning en huurtoeslag
  Na het overlijden van de huurder wordt de achtergebleven echtgeno(o)t(e) of partner automatisch de huurder. Woont men ongehuwd samen of zonder geregistreerd partnerschap dan is de kans groot dat het huurcontract na 6 maanden afloopt tenzij men medehuurder was. Een overlijden wordt door de gemeente doorgegeven aan de belastingdienst. Als de hoofdbewoner is overleden en huurtoeslag ontving dan zal deze toeslag worden stopgezet. Voor de achterblijvende echtgenoten of partners kan de huurtoeslag echter worden voortgezet, zij ontvangen hierover bericht van de belastingdienst.
 • Belastingen
  Er moet aangifte worden gedaan in het kader van de Persoonsbelasting. De persoonsgebonden kosten, zoals de kosten van de uitvaart kunnen afgetrokken worden.
  De tarieven reinigingsrechten, milieubelasting en waterzuivering zijn soms gebaseerd op meerpersoonshuishoudens. Komt men alleen te staan dan kan men in sommige gemeenten verlaging aanvragen van de gemeentelijke belasting. Komt men alleen te staan maar zijn er nog thuiswonende kinderen dan kan men in aanmerking komen voor een hogere heffingskorting. Voor informatie en hulp kunt u hiervoor terecht bij het Maatschappelijk Werk, de Sociale Dienst in uw woonplaats, de gratis Belastingtelefoon (0800-0543) of via internet www.belastingdienst.nl.
 • Minderjarige kinderen
  Als er door het overlijden van een van de ouders kinderopvang nodig is komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Als het gezinsinkomen door het overlijden is achteruitgegaan kan dit mogelijk aanleiding zijn tot verstrekking of verhoging van de studiefinanciering.
 • Aangifte successierechten
  Informatie via de Belastingdienst
 • Wijzigen of opzeggen van:
  • Verzekeringen, denk aan de ziektekostenverzekering
  • Gegevens bij energiebedrijf, telefoonaansluiting
  • Abonnementen van kranten, weekbladen, tijdschriften etc.
  • Lidmaatschappen van verenigingen, kerken, bonden, etc.
  • Het kan erg pijnlijk zijn om commerciële post te ontvangen welke gericht is aan de overledene. Dit is kunt u voorkomen door adres-gegevens door te geven aan Infofilter Overledenen. Of via TPG-Post. www.infofilter.
 • Schulden
  Veel schulden vervallen bij overlijden maar niet allemaal, lees goed de kleine lettertjes van de schuldovereenkomst.
 • Boedelruiming
  Het opruimen van de woning kan een moeilijke zaak zijn. Als u daar niet toe in staat bent zijn er bedrijven en organisaties die u daarbij kunnen helpen.

Nuttige adressen:

Disclaimer:
Deze informatie is met zorgvuldigheid samengesteld hetgeen echter geen garantie is op correctheid noch volledigheid. Wettelijke regelingen veranderen soms snel. Het gebruik van de informatie is volledig voor eigen risico. U doet er dan ook verstandig aan de voor u essentiële informatie te verifiëren bij de desbetreffende instantie.